Archive by category "Nyhet"

På bedriftsbesøkene vil de særlig drøfte forsvarsindustrien, olje- og gassektoren og fagskolene.

 – Vi står på for Kongsbergs-industrien, understreker forbundsleder i storforbundet IE&FLT, Frode Alfheim.

Langtidsplan for Forsvaret

For noen uker siden kunne regjeringen fortelle at de bevilger to milliarder til denne industrien:

– Viktig og riktig. I en usikker tid som nå, er det viktig og riktig av regjeringen å øke satsingen på forsvarsmateriell, sier Jonas. IE&FLT poengterer betydningen av langsiktig strategisk partnerskap mellom myndighetene og forsvarsindustrien.

– Vi er sårbare uten en slik industri, sier Jonas.

– Dette vil vi spille inn i langtidsplanen for forsvaret, sier Alfheim.

Havenergisektoren

– Den siste oljen som tas opp i verden, skal være norsk. Vi var pådrivere for å få på plass en tiltakspakke for oljeindustrien i 2020 som var svært viktig for norske arbeidsplasser. Slik vil vi også arbeide videre. Vi skal utvikle, ikke avvikle sektoren, sier Alfheim.

Alfheim ønsker en utvikling av norsk sokkel velkommen:

– Både mineralutvinning og havvind er næringer som er viktige i fremtiden. Begge næringene vil bidra til det grønne skiftet.

Fagskolene

IE&FLT har et ambisiøst mål om 100 000 fagskoleplasser.

– 6 av 10 bedrifter sier at de mangler relevant kompetanse og det er særlig høyere yrkesfaglig utdanning som etterspørres. Skal bedriftene få oppfylt sitt potensiale, trenger vi flere fagskoleplasser. Fagskolene må også få sikker finansiering, og vi må åpne kvalifikasjonsrammeverket for nivå 6,7 og 8, avslutter Merete Jonas.  

Meld deg inn nå

Vårt nye storforbund har 80 000 medlemmer innen olje, gass, landindustri, ledelse, teknikk og arbeidsinkludering. Vi tilbyr økt styrke i forhandlinger, gode tariffavtaler og medlemsfordeler. Sammen med oss står du sterkere.

Tekst: Atle Espen Helgesen

Må over prisstigningen

Frode Alfheim vil ikke peke på hvor stor lønnsøkning han forventer, men han er tydelig på at årets hovedoppgjør må over konsumprisindeksen, sånn at folk reelt sett får et høyere lønnsoppgjør enn prisstigningen.

-Eksportinntektene er historisk høye og industrien har gode tider. Det er helt klart økonomisk bærekraft i industrien for et godt oppgjør i år, sier han og understreker at IE&FLT er det største eksportforbundet i LO og at medlemmene står for hele 80 prosent av landets eksport.

Alfheim understreker at den ferske rapporten fra Holden-utvalget viser at lokale forhandlinger er viktig.

– Holden-utvalget gir oss et godt utgangspunkt for å kreve at det skal være reelle, lokale forhandlinger i bedriftene. Ved forrige hovedoppgjør var vi i streik innenfor elektrokjemisk industri for nettopp det, og vi har avtalt å jobbe videre med å få på plass reell lokal forhandlingsrett i industrien i år. Vi er klar for å ta en kamp for å sikre alle som er på minstelønnsavtaler, sier han.

Lønn er viktigst

På tirsdagens representantskapsmøte i LO ble rammene lagt for årets hovedoppgjør. LO-leder Peggy Hessen Følsvik sier at LOs medlemmer skal ha sin del av verdiskapningen.

– Eierne har i flere år stukket av med mer av verdiskapningen, mens mindre har blitt igjen i lønningsposen til de ansatte. Det blir viktig å sikre at alle tar del i verdiskapningen, og at eierne ikke stikker av med gevinsten, sier Følsvik.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Foto: Atle Espen Helgesen

Hun understreker at selv om det er et hovedoppgjør i år, vil kravet om økt lønn dominere oppgjøret.

-Etter år med høy inflasjon og et stadig tøffere rentenivå er økte lønninger det aller viktigste for våre medlemmer i år, sier hun.

LOs representantskap vedtok at det skal være et forbundsvist oppgjør. Hovedkravet er økt kjøpekraft hvor lavlønn og likelønn skal prioriteres. Samtidig mener LO det er behov for en bred etter- og videreutdanningsreform.

IE&FLT aktive på talerstolen

Flere representanter fra IE&FLT var aktive på talerstolen under LOs representantskapsmøte. Henning Skau fra forbundsledelsen presenterte det nye, sammenslåtte forbundet med 80.000 medlemmer og tok til orde for at det trengs en satsing på høyere yrkesfaglig utdanning.

John Øyvind Selmer fra Herøya Arbeiderforening påpekte at arbeidsgiverne ikke tar oss på alvor før vi truer med å stenge ned aluminiumsverkene. -Jeg er ikke så sikker på at arbeidsgiverne tar partssamarbeidet på alvor i like stor grad som vi gjør, sa han og understrekte at det må være reelle lokale forhandlinger i bedriftene.

Runa Busch fra møbelbedriften Fora Form sa at lavlønnstillegget ikke er rettferdig. -Det er ikke alle som burde være omfattet av tillegget som får det, på grunn av store forskjeller mellom bedriftene i samme bransje. Det bør rettes opp, sa hun.

IE&FLT-representant Kjell Vestly fortalte om streiken i SLB UK på LOs representantskapsmøte. Foto: Atle Espen Helgesen

Sosial dumping foregår på sokkelen

Kjell Vestly fra Oceaneering sa at det foregår sosial dumping på sokkelen og at oljeserviceselskapet SLB UK utfordrer den norske modellen.

– Vi er i streik i SLB UK fordi selskapet nekter sine ansatte tariffavtale. Det er mange som bør skjemmes av dette, ikke minst ConocoPhillips som kjøper inn tjenester fra et slikt selskap. Vi vant en historisk seier i Arbeidsretten som gir oss rett til å gå til sympatistreik. Men fortsatt gjenstår det at våre krav innfris, sa Vestly.

I sin oppsummering av representantskapsmøtet pekte LO-leder Peggy Hessen Følsvik til nettopp Kjell Vestly sitt innlegg. Hun ba alle i salen reise seg og vise sin støtte til de streikende i SLB UK.

Representantene på LOs representantskapsmøte ga stående applaus og full støtte til de streikende i SLB UK. Foto: Atle Espen Helgesen

Alt startet på Glencore Nikkelverk, der industriarbeider Roald Sandal i mange år skjulte at han ikke kunne skrive. I 2018 fikk han nok av kravene som han ikke var i stand til å innfri. Dette utløste “Hanne-prosjektet”, oppkalt etter Roalds datter, som ledet til en viktig prosess for å fremme mer åpenhet blant alle ansatte på bedriften som slet med ulike former for lese- og skrivevansker.

Det var også begynnelsen på et nasjonalt pilotprosjekt der åtte bedrifter har deltatt. Funnene fra dette pilotprosjektet vil bli presentert på konferansen.

Roald Sandal på jobb på Glencore Nikkelverk i Kristiansand. Foto: Egil Brandsøy.

– Hanne-prosjektet startet for mange år siden på Nikkelverket, som har utviklet seg til å bli en nasjonal pilot. Vi hadde ikke nok fakta på dette området på det tidspunktet, men nå har vi kjørt en nasjonal pilot med åtte bedrifter og gjort oss mange viktige erfaringer, sier AU-medlem Cay Nordhaug i IE&FLT.

AU-medlem Cay Nordhaug. Foto: Egil Brandsøy.

Samtidig som piloten med åtte bedrifter har jobbet med dette er det en rekke andre bedrifter i forskjellige industrier som har startet på eget initiativ også, han nevner Conocophillips, KCA deutag. Hydro, Eramet og mange flere.

– Nå er målet å utvide dette prosjektet for bredere tilgjengelighet, slik at alle kan implementere lignende tiltak lokalt. Det er kjempespennende, legger Nordhaug til.

 Viktig for fremtiden til norsk arbeidsliv

Nordhaug oppfordrer alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud til å delta på konferansen. Han presiserer at arrangementet finner sted på Oslo Event Hub den 13. mars fra 10.00 til 16.00. Deltakelse koster 1850 kroner, og lunsj er inkludert i prisen.

– Det er viktig at alle som har anledning, deltar. Konferansen vil være verdifull for ansatte og ledere i alle bedrifter som ønsker å lære mer om konseptet dysleksivennlig arbeidsplass. Jeg er overbevist om at folk vil synes at resultatene fra pilotprosjektet er tankevekkende og at samtalene vil være interessante for fremtiden til norsk arbeidsliv, sier han.

Dysleksivennlig Arbeidsplass (DVA) er et samarbeid mellom IE&FLT, Norsk Industri, Dysleksi Norge og IA bransjeprogrammet til leverandørindustrien til olje- og gassnæringen. Bildet er tatt fra pressekonferansen da pilotprosjektet ble lansert i 2022. Foto: Egil Brandsøy.

Program og påmelding

Konferansen er åpen for alle. Trykk her for å se programmet og melde deg på.

Link til Facebook-arrangement.

Article block heading

Article block paragraph

Krig i Europa fører til økt etterspørsel etter ammunisjon. Konsernsjef i Nammo, Morten Brandtzæg, anslår at det vil bety rundt 700 arbeidsplasser

– Det er avgjørende for vår sikkerhet at Norge har både teknologi og produksjonsevne til å kunne forsvare seg selv og bidra til allierte. Vi må også være i stand til å kunne skalere denne produksjonen opp ved behov, sa 1. nestleder Merete Jonas da nyheten om de ekstra milliardene kom. Forbundsledelsen ble ønsket velkommen av leder i bedriftsklubben Vivian Solhaug.

NAMMO: Forbundsledelsen med tillitsvalgte på Nammo. Foto: Marit Gabler

Stort potensiale

IE&FLT- medlemmene på Nammo er tekniske funksjonærer, operatører og arbeidsledere. Bedriftsklubben har til sammen 96 funksjonærmedlemmer og 22 operatører. Bedriftsklubben holder jevnlige styremøter og har et godt samarbeid med konsernledelsen og andre fagforeninger på bedriften.


– IE&FLT har ansvaret for å kalle inn til jevnlige samarbeidsmøter mellom fagforeningene på huset. Vi lager agendaen til møtene, ofte etter innspill fra de andre foreningene, forteller Vivian Solhaug, som har stilling som MA-ingeniør i tillegg til vervet som tillitsvalgt for IE&FLT. Hun beskriver Nammo som en god og trygg arbeidsplass. Blant annet tilbys ansatte utdanning gjennom Fagskolen på arbeidsplassen Flere i bedriftsklubben har også benyttet seg av gratis videreutdanning via Addisco

De siste årene har det vært travle tider med utbygging av bedriften og mange nye ansatte. IE&FLT-klubben har egen side på intranett og sørger for å rekruttere de som hører innunder forbundets avtaler, men det er en utfordring når mange nye begynner samtidig.

– Potensialet for å rekruttere flere medlemmer er stort, og vil bli enda større fremover, sier Solhaug.

TILLITSVALGT: Vivian Solhaug, Nammo. Foto: Marit Gabler

Strøm og vei er utfordringer

Mangelen på strøm er et problem for Raufoss industripark som Nammo er en del av.
– Etableringen av datalagringssenteret Green Mountain vil forbruke 10-15 prosent av magasinkapasiteten i Innlandet, forteller Solhaug. Hun legger til at riksvei 4 ikke er tilpasset all tungtransport som kjører til og fra.

– Dette tar vi med oss i arbeidet rundt Nasjonal transportplan, sier 1. nestleder Merete Jonas.

IE&FLT har også vært tydelige i debatten om datalagringssenteret:
– Å bruke enorme mengder norsk fornybar kraft på en håndfull arbeidsplasser til å pøse ut kinesisk-eide dansevideoer er galskap, sa Frode Alfheim til E24

Forbundsleder Alfheim er godt fornøyd etter møte med engasjerte medlemmer og omvisning i produksjonen:

– Det våre medlemmer jobber med her er svært viktig for både nasjonal og internasjonal sikkerhet. Krigen i Europa gir oss en kraftig påminner på hvor viktig det er at Norge tar vårt ansvar og at vi bidrar så godt vi kan. Derfor er det så viktig med de ekstra milliardene som er satt av til våpenproduksjon nå, og derfor skal vi i IE&FLT være tett på prosessene for rammevilkår for denne bransjen og også langtidsplan for forsvaret.

Les mer om noen av sakene vi jobber med

– Samarbeidskomiteene skal fungere som viktige organisasjonsledd der tillitsvalgte kan møtes og diskutere problemstillinger relevante for en bransje eller et område. Diskusjonene i samarbeidskomiteene gir innspill til forbundets arbeid, forklarer 1. nestleder Merete Jonas. Hun oppfordrer alle avdelinger og bedriftsgrupper til å engasjere seg i valg til komiteene.

Dette er samarbeidskomiteene

For tidligere FLTs medlemmer er det opprettet fire samarbeidskomiteer: Samarbeidskomite for tekniske funksjonærer, Samarbeidskomite for arbeidsledere, Samarbeidskomite for vekst-, arbeid- og inkluderingsbedrifter og Samarbeidskomite for staten.

Samarbeidskomiteene møtes i plenum to ganger per år og velger et styre eller et arbeidsutvalg som jobber mellom møtene. Administrasjonen bidrar med en saksbehandler som bistår samarbeidskomiteen og en til to representanter fra politisk ledelse som har ansvaret for komiteen. Nye retningslinjer som er tilpasset de nye samarbeidskomiteene er under behandling og vil bli klare når de er godkjent i forbundsstyret.

Valg og frister

I første omgang er det valgt å begrense størrelsen på samarbeidskomiteene og basere antallet på antall yrkesaktive medlemmer i regionene på de forskjellige områdene. Les mer i rundskriv ved å logge inn her

Bedriftsgruppene kan foreslå aktuelle kandidater til avdelingene, som prioriterer disse og videresender sine innstillinger til regionen. Valget til komiteene vil gjennomføres på regionenes årsmøter i april.

Bedriftsgruppene bes om å sende inn sine kandidater til avdelingene innen 1. mars 2024.

Avdelingene bes om å sende inn sine innstillinger til regionen innen 1. april 2024.

illustrasjon

Forbundet er ute etter et navn som ikke bare reflekterer vår identitet, men som også appellerer til nye medlemmer. Vi er på utkikk etter noe unikt som forener gruppene vi organiserer og støtter våre ambisjoner om å bli et større og sterkere forbund.

Slik deltar du i navnekonkurransen

Alle medlemmer vil motta en e-post med en lenke til et digitalt skjema for deltakelse i navnekonkurransen. Hvis du ikke har mottatt e-post, ta kontakt med oss. Fristen for å sende inn ditt navneforslag er 3. mars.

Viktig i en usikker tid

– I en usikker tid som nå, er det riktig og viktig av regjeringen å øke satsningen på artilleriproduksjon og forsvarsmateriell generelt, sier Merete Jonas som er første nestleder i IE&FLT.

IE&FLT organiserer blant annet medlemmer i Nammo, som er blant aktørene i forsvarsindustrien Regjeringen ber produsere mer materiell.

Gjennom Nansen-programmet vil Regjeringen bruke ytterligere to milliarder kroner for å øke produksjonskapasiteten i norsk forsvarsindustri.

Må kunne skalere opp

– Det er avgjørende for vår sikkerhet at Norge har både teknologi og produksjonsevne til å kunne forsvare seg selv og bidra til allierte. Vi må også være i stand til å kunne skalere denne produksjonen opp ved behov, forteller Jonas.

I en pressemelding fra Regjeringen viser forsvarsminister Bjørn Arild Gram til at den økte produksjonskapasiteten til Nammo vil bidra til både allierte og Ukrainas behov.

– Å øke kapasiteten i forsvarsindustrien er viktig, både for Ukraina, men også for å ivareta vår egen sikkerhet, påpeker forsvarsministeren.

Vi besøkte fem Industri Energi-bedrifter og fem FLT-bedrifter før sammenslåingen, for å vise styrken til begge forbundene som nå er slått sammen:

Med nær 80 000 medlemmer skal vi styrke vår posisjon til fordel for alle våre medlemmer, tillitsvalgte og de som ønsker å bli en del av fellesskapet. I filmen under forteller forbundsleder Frode Alfheim og 1. nestleder Merete Jonas om fordelene til det nye forbundet.

Vårt nye forbund blir en mektig stemme innen norsk industri og næringsliv som et av LOs største forbund. Medlemsfordeler og tariffavtaler består og skal styrkes.

Bli bedre kjent med noen av medlemmene, tillitsvalgte og bransjer her:

Du får større innflytelse hos oss

Hos oss får du ikke bare trygghet på arbeidsplassen og styrke i forhandlinger, men også mange økonomiske fordeler som kan spare deg for mer enn det du betaler i medlemsavgift.

Du har større innflytelse som fagorganisert hos oss fordi:

  • Du får bedre lønns- og arbeidsvilkår gjennom våre sterke tariffavtaler, som gir økte rettigheter til velferdspermisjoner og avtalefestet pensjon (AFP).
  • Du får juridisk støtte ved endringer og konflikter i arbeidsforholdet.
  • Du får gode forsikringer i privatlivet gjennom LOfavør.
  • Du får tilgang til kurs og konferanser.
  • Du får tilpassede tariffavtaler som gir bransjespesifikke fordeler, inkludert gratis etter- og videreutdanning i noen tariffavtaler.

Vi er sterkere sammen, meld deg inn du også.

*Når du melder deg i FLT eller Industri Energi blir du automatisk medlem i IE&FLT.
*IE&FLT er et midlertidig navn. Ny logo, nytt navn, felles plattformer og samling av administrasjonen vil komme på plass frem mot det første ordinære landsmøtet i 2025.