Archive by category "Nyhet"

Institusjonsakkreditering og Stortingsmelding

Regjeringen lanserte i dag en pressemelding med gode nyheter for fagksolesektoren. De varsler en høring om institusjonsakkreditering for fagskoler som vil gi fagskolene mulighet til å selv opprette studietilbud innen alle fagområder uten å måtte søke til NOKUT slik de må i dag. Regjeringen varsler også at de vil starte arbeidet med en ny Stortingsmelding om høyere yrkesfaglig utdanning som skal lanseres senest våren 2025. – Dette har vi ventet på lenge, og vi er glade for beslutningene, sier Henning Skau, 1. nestleder i FLT.

Å gi fagskolene mulighet for institusjonsakkreditering vil være helt sentralt for at fagskolene skal kunne møte arbeidslivets behov for høyere yrkesfaglig utdanning. En viktig brikke for at fagskolesektoren skal kunne tilby den kompetansen som trengs er å åpne for at fagskolene skal kunne tilby høyere yrkesfaglig utdanning  på nivå 6, 7 og 8 i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. Arbeidslivet skriker etter høyere yrkesfaglig utdanning på disse nivåene, men fagskolesektoren har ikke lov til å tilby utdanning på det nivået som etterspørres. Det vil være veldig viktig for våre medlemmer at disse studietilbudene kommer på plass slik at de kan få den kompetansen som trengs i arbeidslivet. Institusjonsakkreditering og en åpning av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk henger tett sammen for at fagskolene skal kunne tilby den høyere yrkedfaglige utdanningen som etterspørres, sier Skau.

FLT har klare krav inn i arbeidet med den nye Stortingsmeldingen: Det er lovet 1000 fagskoleplasser i året i Hurdalsplattformen, men opprettelsen av nye studieplasser matcher ikke løftene. I år ble det bevilget til 500 plasser. Regjeringen henger nå på etterskudd med 2500 studieplasser. – Vi forventer en virkelig satsing som gjør at vi kommer nærmere et totaltall på 100 000 fagskoleplaser, sier Skau. Av andre saker som FLT vil følge opp er en trygg, reell og sikker finansiering av sektoren. Dette er i dag altfor fragmentert, og det fører til  en usikker situasjon for fagskolene. I tillegg vanskeliggjør det mulighetene for å utvikle fagskolene, sier Skau.

Regjeringens pressemelding finner du her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fagskolene-skal-bli-bedre-rustet-til-a-mote-arbeidslivets-behov/id2960544/

Fra konstitueringen. Bilde: Frode Ersfjord.

Det nye forbundsstyret tar tak

Prosessen mellom Industri Energi og FLT var selvsagt egen sak. Fellesforbundet har som kjent satt i gang et arbeid for å endre omfangsbestemmelsene for funksjonærer og arbeidsledere. FLT har møtt dette med å vurdere muligheten til å bygge et nytt og større forbund sammen med IE. Det er definert 8 hovedkrav for å bygge allianser til samarbeidspartnere og det er utformet både et prosessnotat og posisjonsdokument. Landsmøtet fattet et tydelig vedtak om å videreføre denne prosessen i november i fjor.

Forbundsstyret har satt seg i førersetet i dette arbeidet. Det er satt ned et forhandlingsutvalg med arbeidsgrupper som arbeider med en eventuell sammenslåing, nå er de fleste av disse gruppene i fullt arbeid på FLT sin side. Dersom FLT får gjennomslag for sine krav, vil et ekstraordinært landsmøte ta stilling til å opprette et nytt forbund. Innstillingen kommer fra forbundsstyret etter at den er hørt i landsrådet. Tidshorisonten for å avholde et ekstraordinært landsmøte i løpet av året. Det er også laget en egen kommunikasjonsplan for dette arbeidet.

Med hjertet på riktig sted

Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Målet er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. FLT har siden 2009 blant annet støttet Norsk Folkehjelp med deres globale minehundsenter i Sarajevo (GTC), gitt støtte til opptrening av minehundene Felta og Thelma, støttet prosjekter i Sør-Sudan, mineryddingsarbeidet og ulike samfunnsutviklingsprosjekter i Sør-Afrika. Det nye forbundsstyre viderefører dette arbeidet.

Oppfølging av landsmøtevedtak, budsjett og virksomhetsplan.

Kulturstøtteordningen skal avvikles i løpet av inneværende år, kurs kan igjen i løpet av året avholdes lokalt etter søknad fra avdelingene og det skal prioriteres arbeidet med å verve studenter og unge. På alle disse områdene er arbeid i gang i hht vedtatt virksomhetsplaner. Resultatregnskap for fjerde kvartal ble presentert og budsjett for 2023 ble godkjent. Det samme gjorde virksomhetsplanen for 2023.

Nye overenskomster

Nå finner du oppdaterte overenskomster for arbeidsledere og tekniske funksjonærer med NHO på FLT sine nettsider.

Fra tidligere møter i forbindelse med tariffrevisjon

Fire vanlige måter

Det er flere måter en permittering kan avsluttes på. I punktlisten under er de fire vanligste måtene beskrevet.

 • Plikt til å møte på jobb igjen: Permitteringen avsluttes av arbeidsgiver, og arbeidstaker har plikt til å møte på jobb igjen. Arbeidstaker kan bli kalt inn på relativt kort varsel.
 • Arbeidstaker sier opp selv: Permitteringen avsluttes umiddelbart når arbeidstaker leverer oppsigelsen til arbeidsgiver.
 • Arbeidsgiver går til oppsigelse av arbeidstaker: Permitteringen avsluttes umiddelbart fra dagen oppsigelsen er mottatt av arbeidstaker. I utgangspunktet har arbeidstaker både rett og plikt til å jobbe i oppsigelsestiden.
 • Sluttavtale: Arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige om en sluttavtale. I så fall avsluttes permitteringen umiddelbart ved signering av sluttavtalen. Arbeidstaker har ikke rett på dagpenger fra datoen sluttavtalen er signert.

NB!

En oppsigelse eller en sluttavtale kan påvirke retten til dagpenger. Det er derfor viktig at arbeidstaker melder ifra til NAV snarest mulig, om det skjer slike endringer.

Vi kan hjelpe deg videre

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er tilknyttet Landsorganisasjonen (LO). Våre medlemmer arbeider i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskapning i bedriften. En av de viktigste medlemsfordelene i FLT er gratis juridisk rådgivning i arbeidsforholdet*. I tillegg gir medlemskapet deg andre fordeler som gunstige forsikringer, og mulighet for gratis videreutdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco. *FLT kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding

Hva er permittering?

Et viktig utgangspunkt i alle arbeidsforhold er arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt. Kort fortalt betyr dette at arbeidstakeren er forpliktet til å arbeide, og at arbeidsgiver er forpliktet til å betale arbeidstakeren lønn.

Permittering er et unntak fra dette utgangspunktet. Ved en permittering fritas arbeidstakeren fra arbeidsplikten og arbeidsgiveren fritas fra lønnsplikten. Permittering skal være en midlertidig løsning. Den kan være helt eller delvis og arbeidstakeren regnes fortsatt som ansatt selv om vedkommende er permittert.

Vi kan hjelpe deg videre

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er tilknyttet Landsorganisasjonen (LO). Våre medlemmer arbeider i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskapning i bedriften. En av de viktigste medlemsfordelene i FLT er gratis juridisk rådgivning i arbeidsforholdet*. I tillegg gir medlemskapet andre fordeler som gunstige forsikringer, og mulighet for gratis etter- og videreutdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco.

*FLT kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding

Dagpenger fra NAV

Som hovedregel får arbeidstaker lønn fra arbeidsgiver de første 15 dagene (arbeidsdager) av permitteringen. Etter at denne perioden er over, kan arbeidstakeren ha rett til dagpenger fra NAV. Arbeidstaker må registrere seg som arbeidssøker og selv søke om dagpenger. Det anbefales å søke én uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver.

Sykemelding under permittering

Ved en sykemelding vil arbeidstaker motta sykepenger, ikke dagpenger. Arbeidsgivere som normalt forskutterer sykepenger til sine arbeidstakere, er ikke forpliktet til å forskuttere sykepenger ved en permittering. Dersom arbeidstaker er sykemeldt når permitteringsvarsel blir gitt, vil NAV overta sykepengeutbetalingen. Dette kan påvirke utbetalingen til arbeidstakere som får forskuttert sykepenger/lønn utover NAVs grenser.

Dersom en arbeidstaker blir sykemeldt under permitteringen når hun mottar dagpenger, kan beregningsgrunnlaget for sykepengene bli annerledes enn om hun ble sykemeldt før permitteringen. Det er fordi dagpengene tas med i beregningsgrunnlaget når arbeidstaker sykemeldes under en permittering.

Mer om permittering og sykemelding hos NAV

Ferie under permittering

Dersom arbeidstaker skal avvikle ferie under permittering, gis det ikke dagpenger. Det er fordi inntektsbortfallet dekkes av feriepenger under ferien. Selve ferien kan avvikles som normalt. Arbeidstaker kan bli pålagt å avvikle ferie i permitteringstiden, innenfor reglene i ferieloven.

Kan man jobbe når man er permittert?

Arbeidstaker kan jobbe under en permittering. Enten kan arbeidstaker bli innkalt på jobb av samme arbeidsgiver vedkommende er permittert fra, eller så kan arbeidstaker ta jobb hos en ny arbeidsgiver for eksempel som tilkallingsvikar. Hvis arbeidstaker inntas i arbeidet vedkommende er permittert fra i mer enn fire uker, anses permitteringen som avbrutt. Dette gjelder likevel ikke inntak som skyldes vikariat for andre arbeidstakere med lovlig fravær. Hvis arbeidstaker arbeider under permitteringen, må dette oppgis på meldekortet til NAV.

Oppsigelse under permittering

Så lenge arbeidstaker ikke er formelt oppsagt, har vedkommende plikt til å begynne i arbeidet igjen. I en permitteringssituasjon er det ulike regler for oppsigelse avhengig av om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som sier opp arbeidsforholdet. Hvis arbeidsgiver går til oppsigelse, er utgangspunktet at arbeidsgiver må følge reglene i arbeidsmiljøloven og eventuelt det som er avtalt i arbeidsavtalen.

Etter Hovedavtalen NHO, LO, HK og FLT plikter arbeidstaker å utføre arbeid i oppsigelsestiden, med mindre en ny arbeidsavtale er til hinder for det. Hvis arbeidstaker ikke skal jobbe ut oppsigelsestiden fordi en ny arbeidsavtale er til hinder for dette, har ikke arbeidstaker krav på betaling i oppsigelsestiden.

Dersom arbeidstaker sier opp selv, finnes det flere valgmuligheter. Disse kan oppsummeres i tre punkter:

 • Arbeidstaker kan følge reglene i arbeidsmiljøloven og eventuelt det som er avtalt i arbeidsavtalen.
 • Etter arbeidsmiljøloven § 15-3 niende ledd, kan arbeidstaker benytte seg av en kortere oppsigelsesfrist ved permittering på kun 14 dager. Fristen regnes fra den dagen arbeidsgiver mottar oppsigelsen, og gjelder uavhengig av hvilken oppsigelsesfrist som ellers følger av lov eller arbeidsavtalen. Den korte oppsigelsesfristen kan først benyttes etter at arbeidsgiverperioden, de første 15 dagene av permitteringen, er over.
 • Hvis arbeidstaker har vært permittert i over tre måneder og omfattes av Hovedavtalen kan vedkommende si opp uten oppsigelsesfrist. Dette er bestemt i Hovedavtalen § 7-3.

En arbeidstaker som ikke blir gjeninntatt i arbeidet ved permitteringstidens utløp, har rett til lønn i oppsigelsestiden.

Uenig i permitteringen?

For å få innvilget dagpenger fra NAV under permittering må vilkårene i folketrygdloven § 4-7 være oppfylt. Vilkårene vil som hovedregel anses oppfylt, dersom det kan dokumenteres enighet mellom partene om at permitteringsgrunnlaget foreligger.

I saker hvor det ikke er dokumentert enighet om saklig grunn, vil NAV vurdere vilkårene for dagpenger nærmere. Dette kan for eksempel skje hvis arbeidstaker oppgir til NAV at hun er uenig i grunnlaget for permitteringen eller de tillitsvalgte oppgir dette i protokollen.

NAV kan konkludere med at dagpenger ikke innvilges, hvis NAV mener at permitteringen skyldes forhold som arbeidsgiver kan påvirke. Eksempler på forhold som arbeidsgiver kan påvirke er oppussing eller tap av bevilling etter overtredelse av skjenke- og bevillingsregler. Eksempler på forhold arbeidsgiver ikke kan påvirke er naturhendelser som flom og brann, eller tap av anbud der arbeidsgiver har gjort det som er nødvendig for å skaffe oppdrag.

For arbeidstakere som er uenige i en permittering, er det viktig å være oppmerksom på resignasjonsplikten. Resignasjonsplikten innebærer at arbeidstakere i utgangspunktet må rette seg etter arbeidsgivers instrukser, selv om de mener at arbeidsgiver pålegger oppgaver uten å ha rett til dette. I slike situasjoner må arbeidstaker som utgangspunkt innrette seg, frem til uenigheten blir rettslig avklart.

Nedsatt kontingent

Medlemmer av FLT som blir permittert kan søke om nedsatt kontingent under permitteringen. Ta kontakt på e-post: postkasse@flt.no.

Nyttige nettsider for permitterte

NAV om permittering

Arbeidstilsynet om permittering

Altinn om permittering

Hvor finnes reglene for permittering?

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidstaker fritas fra arbeidsplikt og arbeidsgiver fritas for lønnsplikt. Reglene om permittering er, med noen få unntak, ulovfestet. De reglene som finnes står i stedet i ulike tariffavtaler, men gjelder dermed kun for dem som omfattes av de enkelte tariffavtalene. Selv om det er forskjeller mellom tariffavtalene, er permitteringsreglene likevel ofte like.

I denne artikkelen er reglene i Hovedavtalen mellom LO/HK/FLT og NHO brukt som utgangspunkt. Her står reglene om permittering i kapittel 7. Reglene er gjelder for bedrifter som er bundet av Hovedavtalen.

Vilkårene

Vilkårene for permittering står i Hovedavtalen § 7-1, og kan oppsummeres i fem punkter:

 • Saklig grunn: Permittering kan bare benyttes når en saklig grunn gjør det nødvendig for bedriften. Eksempler på hva som kan være en saklig grunn er ordremangel, praktiske arbeidshindringer, tap av anbud, ulykker eller nødvendige kostnadsreduksjoner. Det er samtidig viktig at forholdet som ligger til grunn kan knyttes til bedriften, ikke arbeidstakeren.
 • Midlertidig art: Ved permittering er det en forutsetning at behovet for permittering er av midlertidig art. Hvis det ikke er rimelig grunn til å tro at arbeidstakeren vil bli tatt tilbake i arbeid, må bedriften heller gå til oppsigelse.
 • Maks seks måneder: I utgangspunktet kan arbeidstakeren ikke permitteres i mer enn seks måneder. Fra dette kan det gjøres unntak hvis partene er enige om at det fortsatt foreligger saklig grunn for permittering.
 • Ansiennitet: Ansiennitet, det vil si hvor lenge arbeidstaker har vært ansatt i bedriften, er en hovedregel ved permittering. Utgangspunktet er at arbeidstakere med lengst ansiennitet skal prioriteres for arbeidet som gjenstår. Ansiennitetsprinsippet kan fravikes der det foreligger saklig grunn. Hvis bedriften ikke er bundet av tariffavtale er de heller ikke bundet av ansiennitetsprinsippet, men ansiennitet er fortsatt en del av helhetsvurderingen
 • Arbeidsutvalget: Ved utvelgelsen av hvem som skal permitteres, skal det legges vekt på de spesielle oppgavene medlemmer av arbeidsutvalget har. Arbeidsutvalgets medlemmer er de tillitsvalgte. Arbeidsutvalget er en viktig del av bedriftsdemokratiet, og vil være særlig viktig i perioder med permitteringer som medlemmenes representanter.

   Vi kan hjelpe deg videre

   Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er tilknyttet Landsorganisasjonen (LO). Våre medlemmer arbeider i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskapning i bedriften. En av de viktigste medlemsfordelene i FLT er gratis juridisk rådgivning i arbeidsforholdet*. I tillegg gir medlemskapet deg også andre fordeler som gunstige forsikringer, og mulighet for gratis etter- og videreutdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco.

   *FLT kan ikke engasjere seg i saker som har oppstått før innmelding

   Drøftingsplikt

   Etter Hovedavtalen § 7-2 har en bedrift som vurderer å gå til permittering plikt til å drøfte dette med de tillitsvalgte. Formålet er å drøfte årsaken til permitteringen og vurdere om det kan settes i verk andre tiltak enn permittering. Arbeidsgiver må ha gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringer.

   Plikten til å drøfte med tillitsvalgte gjelder i utgangspunktet kun for de bedriftene som er bundet av tariffavtalen, men det er anbefalt at alle bedrifter gjør dette. Drøfting er særlig viktig for å kartlegge om permitteringen har en saklig grunn og for at NAV skal kunne vurdere om arbeidstaker skal få dagpenger.

   Protokoll

   Det skal føres protokoll fra drøftelsesmøtet. Her kan partene oppgi om de er enige eller uenige i permitteringen. I protokollen er det viktig å oppgi om permitteringen skyldes mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke og om arbeidsgiver har gjort det som med rimelighet kan kreves for å unngå permitteringer.

   Permitteringsvarselet

   Når det er gjennomført drøftelser og bedriften har besluttet å permittere, er neste steg permitteringsvarsel. I Hovedavtalen § 7-3 er det bestemt at permittering som hovedregel skal gis med 14 dagers varsel. Fristen løper fra arbeidstidens slutt den dagen varselet gis. I varslingsperioden, det vil si i perioden fra varselet gis til permitteringen igangsettes, har arbeidstaker arbeidsplikt og arbeidsgiver lønnsplikt.

   I enkelte tilfeller kan det benyttes en kortere varslingsfrist på to dager. For at den korte fristen på to dager skal kunne benyttes, må det ha oppstått en akutt og ekstraordinær situasjon. Dette kan for eksempel være at myndighetene har fattet et nedstengningsvedtak.

   Arbeidstaker skal varsles skriftlig. Varselet skal angi sannsynlig lengde på permitteringen. Dersom det ikke er mulig å oppgi en sannsynlig lengde, skal det gjennomføres nye drøftinger innen én måned og deretter hver måned om partene ikke blir enige om annet. Under permitteringen må det vurderes fortløpende om vilkårene for permittering er til stede.

   FLTs vedtekter

   FLTs vedtekter beskriver hvordan forbundet jobber og hvordan forbundets organisasjon henger sammen, hva virkeområdet vårt er, hva er formålet med FLT og hvem kan bli medlem i FLT. Vedtektene kan endres hvert fjerde år på forbundets Landsmøte.

   FLTs prinsipprogram

   Prinsipprogrammet er vårt politiske grunnlagsdokument. Det beskriver hva forbundet skal jobbe med i landsmøteperioden. Prinsipprogrammet vedtas hvert 4. år av forbundets medlemmer og tillitsvalgte på landsmøtet.

   Industripolitisk plattform

   FLT mener det er behov for utdyping av industripolitikken i en tid hvor endringene i samfunnet skjer raskt. Det trengs et fellesskap som tar større ansvar for verdiskaping og arbeidsplasser. Vi ønsker at dette skal skje med utgangspunkt i den nordiske modellen der staten, næringslivet og fagbevegelsen samarbeider tett. Vårt arbeid her handler om å påvirke politikere, samarbeide med arbeidsgivere og å løfte temaene i samfunnsdebatten.

   SAMLET TIL KONSTITUERING: FLT’s forbundsstyre (med følgende administrasjon) for perioden 2022-2025, ledet av Forbundsleder Ulf Madsen (med ryggen til). Foto: Frode Ersfjord

   Politiske plattformer

   Landsmøtet vedtok i tillegg til et politisk prinsipprogram, også en industripolitisk plattform samt en samferdselspolitisk uttalelse.

   Vedtakene danner grunnlaget for FLT’s politiske prioriteringer i den nye perioden, og det nye forbundsstyret tok sakene til etterretning. Du kan lese mer om politikken som ble behandlet under landsmøtet her.

   Mandat om nytt forbund

   FLT’s landsmøte ga det nye Forbundsstyret mandat til å forhandle om å skape et nytt LO-forbund sammen med Industri Energi.

   – Vi har ingen å miste på veien. FLT er medlemmene og avtalene. Og avtalene må bestå, det er dette mandatet vi søker, sa Forbundsleder Ulf Madsen i sitt innlegg til Landsmøtet.

   Du kan lese mer om mandatet og bakgrunnen her.

   Det nye Forbundsstyret

   Forbundsleder, Ulf Madsen
   Påtroppende Forbundsleder, Merete Øiestad Jonas
   Første nestleder: Henning Skau
   Andre nestleder: Ståle Johannesen

   Styremedlem Lars Christian Nilsen
   Styremedlem Heidi Apeland
   Styremedlem Helge Stølen Reiestad
   Styremedlem Rune Heggem
   Styremedlem Alf Edvard Masternes
   Styremedlem Edith Bjerkan
   Styremedlem Kent Roger Buajordet
   Styremedlem Camilla Hanses (ansattrepresentant)

   1. vara Forbundsstyret Kent Dahlin
   2. vara Forbundsstyret Børge Solem
   3. vara Forbundsstyret Lene Sivertsen
   4. vara Forbundsstyret Heidi L. Faanes
   5. vara Forbundsstyret Benedicte Gjellestad
    Personlig vara for ansattrepresentant, Astrid Sørvåg

   Nye kontingentsatser

   Landsmøtet vedtok å heve kontingenten med 3% fra og med 1. januar 2023. Forbundsstyret vedtok derfor å regulere beløpsgrensene tilsvarende i tråd med tidligere praksis:

   A-kontingent –  lønn/ytelser på eller mer enn 90% blir pr. år 442 414 (36 868 pr. mnd.)

   B-kontingent – lønn/ytelser på >70% og <90% blir 344 143 (28 679 pr. mnd.)

   C-kontingent – lønn/ytelser på mindre enn 70% blir 344 143 (28 679 pr. mnd.)

   Ble takket av

   Tradisjon tro ble avtroppende forbundsstyremedlemmer takket av med krus og håndtrykk av forbundsleder.

   TAKKET 1: Tidligere 2. nestleder Arnstein Aasestrand fikk takk etter 13 år i FLT’s forbundsstyre. Aasestrand går nå inn i en ny rolle som regionrådgiver. Foto: Frode Ersfjord
   TAKKET 2: Trond Rødsjø ble takket av etter sin tid i Forbundsstyret. Foto: Frode Ersfjord
   TAKKET 3: Terje Sagstad ble takket for sin innsats i Forbundsstyret. Foto: Frode Ersfjord
   Takket 4: Jens Olav Hagebakken ble takket av forbundsleder Ulf Madsen etter perioden i Forbundsstyret. Foto: Frode Ersfjord

   Møteplan for 2023

   Forbundsstyret vil møtes i FLT’s lokaler i Hammersborggata 9, Oslo – følgende datoer kl. 11.00:

   Tirsdag 24. januar
   Tirsdag 7. mars
   Tirsdag 18. april
   Tirsdag 23. mai
   Tirsdag 27. juni
   Mandag 14. august
   Tirsdag 26. september
   Tirsdag 24. oktober
   Fredag 8. desember