Yrkesskade og -sykdom

Ved skade eller sykdom i forbindelse med arbeid
Advokat i LO vurderer om du kan ha krav på ytelser i forbindelse med yrkesskadeforsikring, yrkessykdom, menerstatning mv. Dersom du har krav på slike ytelser, vil advokaten i LO ta denne prosessen videre i samråd med deg.

Det er viktig å ta slik kontakt med forbundet før du benytter eller skaffer deg annen advokatbistand. FLT/LO kan ikke hjelpe til eller overta saker der det allerede her benyttet ekstern advokatbistand.

For å få videreformidlet din sak til juridisk avdeling i LO må vi få utfylt dette skjemaet fra deg:
Skjema i Word-format

Les veiledningen grundig, og fyll ut så godt det lar seg gjøre (gjerne elektronisk). Skjemaet sendes til postkasse@flt.no. Vær oppmerksom på de tre vedleggene som skal signeres. Her må originalen med din signatur ettersendes per post. Adressen er: FLT, Pb.8906 Youngstorget, 0028 Oslo. Du skal ikke fylle inn navn på advokat, det tildeles fra juridisk avdeling i LO.

Oppgi også relevante private forsikringer, og om skaden er meldt inn under noen av disse, samt hva som er meldt inn til NAV.

Har du flere spørsmål om yrkesskade og -sykdom?
Send inn ditt spørsmål til postkasse@flt.no

Bli medlem nå
Som medlem i FLT får du en rekke fordeler - bli medlem i dag.