Utdanningsprisen 2019: Juryens begrunnelse

 Juryen, ledet av forbundsleder Ulf Madsen og bestående av Anniken Magerholm Fet (NTNU), Ole-Gunnar Søgnen, (Høgskolen på Vestlandet), Eirik Hågensen (Fagskolen Tinius Olsen) og Lauritz Løvø (representant fra næringslivet), har trukket to vinnere av FLTs utdanningspris. Les begrunnelse her.

Prosjektoppgave: Hvordan kan AFP digitalisere tiltakslistene og sikre en god implementeringsprosess?

Juryens begrunnelse: Hovedprosjektet er ett utmerket eksempel på hvordan man kan øke effektiviteten ved å digitalisere og utvikle allerede eksisterende produksjonsprosesser.
Prosjektgruppen har også kommet fram til konkrete forbedringsforslag for eksisterende maskiner med mål om å redusere tidsbruk og øke effektiviteten. Hovedprosjektet som er utformet og gjennomført av studentene ved Fagskolen viser at det er mulig å øke utnyttelse og redusere feilkilder ved å systematisk analysere de eksisterende produksjonsprosessene til NAMMO og så foreslå nye og mer effektive prosesser basert på resultatet av analysen.

Prosjektet gir oppdragsgiver økt ressursutnyttelse til en lav kostnad. Oppdragsgiver har implementert løsningene som hovedprosjektet har tatt fram, noe som bekrefter at dette har verdi for bedriften NAMMO. Dette hovedprosjektet kan i så måte betraktes som en suksess. Løsningene og arbeidsmetodikken kan også brukes som inspirasjon og som et godt eksempel internt i bedriften. Gode eksempler kan være med på å motivere og stimulere flere til å aktivt jobbe fram forbedringstiltak. Hovedprosjektet har tatt hensyn til at implementering, ansattmedvirkning og fokus på ledelse er viktig for å hente ut effekter av forbedringstiltak. Oppgaven bærer preg av at man har en god praktisk forståelse, teknisk innsikt, teoretisk forankring og kunnskap om digitalisering.

Oppgaven er skrevet av Tor Nicholas Nistad, Wictor Østvand Jensen, Tobias Sebastian Kletthagen og Atle Øverstad. Hovedprosjekt ved Fagskolen Innlandet, 2019

Masteoppgave: Collecting, Analysing and Presenting Reliability Data for Automatic Sprinkler System

Juryens begrunnelse: Det er en økende oppmerksomhet rundt pålitelighet i komplekse sikkerhetssystemer. Arnstein Fedøy har skrevet en masteroppgave som både holder høy faglig kvalitet og er svært aktuell. Et godt formulert forskningsspørsmål er både metodisk og teoretisk besvart på en meget god måte. Det er lagt ned et imponerende arbeid i litteratursøk og analyser av internasjonale undersøkelser over de siste 50 årene. Fedøy har i oppgaven belyst mangler ved både nasjonale og internasjonale krav og retningslinjer til sprinkleranlegg, og han har formulert vel begrunnede råd til bransje og myndigheter. Han har også klare formeninger om hva som er nødvendig av videre arbeid.

Fedøys oppgave må være blant de svært få masteroppgaver som med små justeringer blir publisert som bok fordi forlag og bransje anser den som enestående. I følge nominasjonen gir boken overraskende og nye perspektiver på en vel kjent problemstilling – pålitelighet i sprinklersystemer. Oppgaven til Fedøy er svært relevant for FLTs utdanningspris. Fedøy har som 48-åring gått gradene i utdanningssystemet i moden alder, og har med sin yrkesbakgrunn og praktiske erfaring de beste forutsetninger for å studere problematikken i denne masteroppgaven.

Oppgaven er skrevet av Arnstein Fedøy. Masteroppgave ved Høgskulen på Vestlandet, 2019

Les mer om FLTs utdanningspris