Møter i organisasjonen

Det er en rekke møter man kan være med på i organisasjonen – alt fra styremøter og medlemsmøter til landsmøtet i forbundet og Kongressen i LO.

Styremøter
Styremøter har vi både i bedriftsgruppene, avdelingene og i forbundet sentralt. Møtene ledes av en leder og det føres protokoll fra møtene. Sakene som skal behandles (bør) forberedes og sendes inn på forhånd slik at alle styremedlemmene har anledning til å komme forberedt til diskusjonene.

Styremøter er normalt åpne kun for styrets medlemmer, men styret kan selvfølgelig slippe inn andre hvis de vil. Enten som innledere eller som tilhørere.

Medlemsmøter
Medlemsmøter er møter som avdelingen eller bedriftsgruppa kaller inn til for å spre informasjon eller for å diskutere en sak med medlemmene. Medlemsmøter kan i noen tilfeller gjøre vedtak, for eksempel  de medlemsmøtene som avdelingene skal avholde for å velge delegater til forbundets landsmøte. Saker kan fremmes både av styret og av medlemmene.

Årsmøter
Årsmøtet er det viktigste medlemsmøtet som avholdes. Årsmøtet skal avholdes innen visse frister (innen utgangen av mars for avdelinger og innen utgangen av februar for bedriftsgrupper). En typisk saksliste for et årsmøte er:

  1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  2. Valg av dirigent, referent og to til å signere protokollen
  3. Årsberetning (les her et forslag på hvordan en årsberetning kan se ut)
  4. Regnskap
  5. Handlingsplan og budsjett for kommende periode
  6. Innkomne saker
  7. Valg

Noe av det som er verd å merke seg er at man aldri har “Eventuelt” eller “Andre saker” på et årsmøte. I stedet har man «Innkomne saker». I innkallingen må medlemmene gjøres oppmerksom på at de må sende inn de sakene de vil ha behandlet på årsmøtet innen en frist (normalt en uke før møtet). Innkallingen til et ordinært årsmøte skal senest sendes ut 14 dager før møtet.

Ekstraordinære årsmøter
Ekstraordinære årsmøter innkalles når styret eller 25 % av de yrkesaktive medlemmene krever det. Forbundsstyret kan også forlange og kalle inn til ekstraordinært årsmøte i avdelingene. På disse årsmøtene er det kun den eller de sakene som er grunnen til møtet som kan behandles. Ekstraordinære årsmøter kan innkalles på to dagers varsel.

Landsmøte
Forbundet har landsmøte hver fjerde år. De to viktigste styringsdokumentene i forbundet, vedtektene og prinsipprogrammet, vedtas på landsmøtet. Avdelingene kan sende inn forslag til endringer av disse dokumentene og bør derfor behandle dette på medlemsmøter i forkant av landsmøtet. Fristen for å sende inn forslag til landsmøtet er åtte måneder før landsmøtet. Melding om tidspunkt landsmøtet og en foreløpig saksliste sendes avdelingen 12 måneder før landsmøtet.

Kongress
På samme måte som FLT har landsmøte hvert fjerde år, har LO en kongress hvert fjerde år.

Bruk eFaktura eller avtalegiro
Er du medlem og betaler kontingenten direkte til FLT? Gå over til avtalegiro eller eFaktura.