Styrearbeid og møter

Strukturen i forbundet bygger på en organisasjon av bedriftsgrupper og lokale avdelinger, slik at medlemmene kan få hjelp på et så lavt nivå i organisasjonen som mulig. Dette gjelder både hjelp til å få løst saker som har oppstått på arbeidsplassen og rent organisatoriske spørsmål som kurs, rekruttering og sosiale eller politiske spørsmål.

Lokalt har vi to forskjellige nivåer av tillitsvalgte:

  • Bedriftstillitsvalgte er valgt etter både vedtektene og hovedavtalen.
  • Avdelingstillitsvalgte er valgt etter vedtektene.

Bedriftstillitsvalgte er forbundets representanter på bedriften. Tillitsvalgte på bedriftsnivået har etter hovedavtalen rett til å utføre vervene i arbeidstiden.Hovedoppgavene til de bedriftstillitsvalgte er følgende:

  • Å organisere de arbeidstakerne som faller inn under vårt område. Dette innebærer både at de må rekrutteres og at de kommer inn under en av våre registreres på en av våre tariffavtaler.
  • Å være kontaktpersonen medlemmene henvender seg til hvis de får problemer i arbeidsforholdet.
  • Å gjennomføre lokale forhandlinger på bedriften.

Avdelingstillitsvalgte er valgt etter forbundets vedtekter og skal være et bindeledd mellom forbundet sentralt og de medlemmer og bedriftsgrupper som avdelingen dekker. Avdelingene skal også koordinere og følge opp bedriftsgruppene. Klassiske oppgaver for avdelingene er å arrangere konferanser, rekruttere medlemmer samt bistå medlemmer og bedriftsgrupper. Det er også avdelingene som behandler og sender inn forslag til endringer i blant annet forbundets tariffavtaler, vedtekter, prinsipprogram og som velger delegater til forbundets landsmøter.

Både bedriftsgruppene og avdelingene har et ansvar for å involvere medlemmene i arbeidet og holde de informert gjennom medlemsmøter, årsmøter og andre relevante kanaler.

Mer informasjon:

FLTs vedtekter

FLTs hovedavtaler

Kurs i styrearbeid, praktisk organisasjonsarbeid og praktisk rekrutteringsarbeid

Høringer
Se høringer FLT har svart på her.