Retningslinjer for økonomisk støtte til rekruttering og profilering

Alle avdelinger kan søke om penger og praktisk bistand til profilering- og rekrutteringsarbeid. FLT oppfordrer imidlertid til at flere avdelinger samarbeider om denne type aktiviteter. Ved samarbeid må en avdeling stå økonomisk ansvarlig. Det må søkes om penger før aktivitetene gjennomføres.

Krav til søknaden

Søknaden må ha en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen må inneholde følgende:
– hva vil man oppnå med aktiviteten
– hvem er målgruppen for aktiviteten
– hvordan og når skal aktiviteten gjennomføres
– hvor mye vil det koste
– plan for evaluering av aktiviteten

Hva kan man søke om penger til?

Det kan søkes om inntil 75 prosent av totalkostnadene på aktivitetene, tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 100 prosent av påløpte kostnader.

Det kan søkes om støtte til følgende:
– kjøp av plass til stand
– leie av møterom og bevertning
– reiseutgifter i forbindelse med aktiviteten
– utgifter i forbindelse med annonsering
– leie av reklameplass (på tavle/buss-skur o.l.)
– refusjon for tapt arbeidsfortjeneste.

Avdelingene kan kjøpe strøartikler og gaveartikler i forbundets nettbutikk. Her får avdelingene automatisk en rabatt som tilsvarer det man tidligere kunne få i støtte til slike artikler. Her finnes også forbundets brosjyrer fritt tilgjengelig. Forbundet sentralt kan bidra med blant annet strøartikler og brosjyrer. Skal avdelingen utarbeide eget materiell må det skje i henhold til FLT sin grafiske profil. Søkes det refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, skal søknaden inneholde et timeregnskap over antall timer det forventes brukt i forbindelse med reise og gjennomføring av aktiviteten.

Utbetaling av penger

Innvilget støtte utbetales etter at aktiviteten er gjennomført. Det må foreligge et prosjektregnskap med dokumentasjon på faktiske utgifter, samt en evalueringsrapport som beskriver måloppnåelse i forhold til aktivitetsplanen.

Det kreves bekreftelse på timesats fra arbeidsgiver før det utbetales refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, forbundets administrasjon kan foreta utbetalingen.