Retningslinjer for økonomisk støtte til rekruttering og profilering

Alle avdelinger kan søke om penger og praktisk bistand til profilering- og rekrutteringsarbeid. FLT oppfordrer imidlertid til at flere avdelinger samarbeider om denne type aktiviteter. Ved samarbeid må en avdeling stå økonomisk ansvarlig. Det må søkes om penger før aktivitetene gjennomføres.

Krav til søknaden

Søknaden må ha en aktivitetsplan. Aktivitetsplanen må inneholde følgende:
– hva vil man oppnå med aktiviteten
– hvem er målgruppen for aktiviteten
– hvordan og når skal aktiviteten gjennomføres
– hvor mye vil det koste
– plan for evaluering av aktiviteten

Hva kan man søke om penger til?

Det kan søkes om inntil 75 prosent av totalkostnadene på aktivitetene, tapt arbeidsfortjeneste dekkes med inntil 100 % av påløpte kostnader.

Det kan søkes om støtte til følgende:
– utarbeidelse av materiell, herunder brosjyrer, flyers, plakater m.m. som er direkte knyttet til aktiviteten
– kjøp av strøartikler
– kjøp av plass til stand
– leie av møterom og bevertning
– reiseutgifter i forbindelse med aktiviteten
– vervepremier
– utgifter i forbindelse med annonsering
– leie av reklameplass (på tavle/buss-skur o.l.)
– refusjon for tapt arbeidsfortjeneste.

Forbundet sentralt kan bidra med blant annet strøartikler og brosjyrer. Skal avdelingen utarbeide eget materiell må det skje i henhold til FLT sin grafiske profil. Søkes det refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, skal søknaden inneholde et timeregnskap over antall timer det forventes brukt i forbindelse med reise og gjennomføring av aktiviteten.

Utbetaling av penger

Innvilget støtte utbetales etter at aktiviteten er gjennomført. Det må foreligge et prosjektregnskap med dokumentasjon på faktiske utgifter, samt en evalueringsrapport som beskriver måloppnåelse i forhold til aktivitetsplanen.

Det kreves bekreftelse på timesats fra arbeidsgiver før det utbetales refusjon for tapt arbeidsfortjeneste, forbundets administrasjon kan foreta utbetalingen.

Definisjoner

Strøartikler: Enkle profilartikler som deles ut i større antall for å profilere forbundet (penner, reflekser osv.) i forbindelse med rekruttering. Forbundet dekker 75 % av kostnaden, opp til en pris på kr 30,- pr stk. Dvs. forbundet bidrar med maksimalt kr 22,50 pr stk.

Gaveartikler: Gaveartikler er dyrere profilartikler som deles ut som gaver (for eksempel vervepremier og gaver til innledere, gjester etc.). Forbundet dekker 75 % av kostnaden, opp til en pris på kr 150 pr stk. Dvs. forbundet bidrar med maksimalt kr 112,50 pr stk.

Profileringsutstyr: Profileringsutstyr er artikler som stands, flagg, brosjyrer el. Her gjøres en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Her kan du laste ned retningslinjene i sin helhet