Kontrollkomiteen

• Kontrollkomiteen er landsmøtets eget kontrollorgan.
• Kontrollkomiteens medlemmer har møteplikt og møtes minst en gang pr år for å avgi sin årsberetning.
• Det skal føres protokoll fra kontrollkomiteens møter.
• Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med forbundets virksomhet og påse at det følger lover og forskrifter, vedtekter og vedtak i forbundets besluttende organer samt vanlig organisasjonsmessig praksis.
• Kontrollkomiteen kan til enhver tid forlange seg forelagt forbundets protokoller og dokumenter og kreve at tillitsvalgte og ansatte gir de opplysninger som komiteen mener er nødvendig for at den skal utføre sin oppgave.
• Kontrollkomiteen avgir sin årsberetning til forbundsstyret og landsrådet. Årsberetningene legges frem for landsmøtet.

Komiteen består av tre personer med personlig vara.

Leder: Jorunn Egeland fra Sandnes – 917 45 324 – jorunn.egeland@nortura.no
Medlem: Kjetil Landrog fra Oslo – 996 94 577 – kjetil1979@hotmail.com
Medlem: Atle Hope fra Bergen – 414 50 501- at-hop@online.no

Høringer
Se høringer FLT har svart på her.