Hva er tariffavtale?

Tariffavtalen (overenskomsten) regulerer en rekke forhold som for eksempel:

  • Rett til å velge tillitsvalgt
  • Rett til lokale forhandlinger på lønns- og arbeidsvilkår
  • Arbeidstid, overtid m.m
  • Full lønn under sykdom i minimum 3 måneder utover begrensningene i Folketrygdloven
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Diverse korte velferdspermisjoner med lønn
  • Støtte til etter- og videreutdanning
  • Fem ukers ferie

Uavhengig av tariffavtale vil forbundet vil kunne gi råd og bistand i arbeidsrettslige spørsmål som er hjemlet i
Arbeidsmiljøloven eller andre lover som regulerer ditt arbeidsforhold. Mer informasjon om arbeidsliv og avtaler her

*Forskjellen mellom tariffavtale og overenskomst er at en tariffavtale definerer lønn (for eksempel minstelønn), mens en overenskomst beskriver hvordan man kommer frem til en lønnsats eller et lønnsnivå.

Bli tillitsvalgt
Våre tillitsvalgte forteller om vervet.