Hva er tariffavtale?

Tariffavtalen (overenskomsten) regulerer en rekke forhold som for eksempel:

  • Rett til å velge tillitsvalgt
  • Rett til lokale forhandlinger på lønns- og arbeidsvilkår
  • Arbeidstid, overtid m.m
  • Full lønn under sykdom i minimum 3 måneder utover begrensningene i Folketrygdloven
  • Avtalefestet pensjon (AFP)
  • Diverse korte velferdspermisjoner med lønn
  • Støtte til etter- og videreutdanning
  • Fem ukers ferie

Uavhengig av tariffavtale vil forbundet vil kunne gi råd og bistand i arbeidsrettslige spørsmål som er hjemlet i
Arbeidsmiljøloven eller andre lover som regulerer ditt arbeidsforhold. Mer informasjon om arbeidsliv og avtaler her

*Forskjellen mellom tariffavtale og overenskomst er at en tariffavtale definerer lønn (for eksempel minstelønn), mens en overenskomst beskriver hvordan man kommer frem til en lønnsats eller et lønnsnivå.