For pensjonister

Hva gjør jeg når jeg blir pensjonist?

Medlemmer som blir 100 prosent pensjonert betaler kun forsikringspremie til forbundet. Det forutsettes at medlemmet slutter helt å jobbe. For medlemmer som går av med pensjon før fylte 67 år må dokumentasjon på pensjonistforholdet sendes forbundet for at kontingentfritak skal kunne innvilges. Dokumentasjonen sendes fortrinnsvis på e-post, men kan også sendes per post. Det er medlemmet selv som er ansvarlig for at pensjonsforholdet dokumenteres overfor forbundet.

For at kontingentfritaket skal ha tilbakevirkende kraft, må dokumentasjonen være forbundet i hende senest tre måneder etter at vedtaket er gjort. Kontingentfritak med tilbakevirkende kraft gis for maks seks måneder.

Vi gjør oppmerksom på at pensjonister ikke har krav på fradrag for fagforeningskontingent på selvangivelsen. Dette fradraget gjelder kun for lønnsmottakere.

Ved fylte 75 år fritas pensjonerte medlemmer automatisk for forsikringspremie og har gratis medlemskap livet ut.  Medlemmet beholder LOfavør Innboforsikring og Grunnforsikring, mens resterende forsikringer opphører. Forbundet sender ut brev om dette.

Tilsvarende for uføretrygdede

I likhet med pensjonister kan medlemmer som blir 100 prosent uføretrygdet fritas for all forbunds- og avdelingskontingent. Det er medlemmet som selv må dokumentere overfor forbundet. For at kontingentfritaket skal ha tilbakevirkende kraft, må dokumentasjonen være forbundet i hende senest tre måneder etter at vedtaket er gjort. Kontingentfritak med tilbakevirkende kraft gis for maks seks måneder. Les mer om kontingentreduksjon

Delta i avdelingenes pensjonistgrupper

Pensjonerte medlemmer kan inneha tillitsverv i avdelingenes pensjonistgrupper

Regioner med avdelinger kan ha observatører til landsmøtet. Regioner med avdelinger, som har pensjonistgrupper, kan være representert med en pensjonist per region. Vilkår for at pensjonistgruppen skal ha rett til representasjon, er at den er registrert i forbundet i minst tre måneder før landsmøtet er innkalt, samt at det er vist til aktivitet ved avdelingens årsrapport. Disse har tale og forslagsrett i saker som vedrører pensjonister. Les mer i vedtektene

Retningslinjer for forbundets støtteordning for pensjonistgrupper

Formålet for støtteordningen er å oppmuntre til større aktivitet ved å støtte registrerte pensjonistgrupper økonomisk i forbindelse med reiser og arrangementer. Det forutsettes at reisene/arrangementene har et faglig element.

Det er mulig å få støtte til:

  • Bespisning
  • Reise
  • Opphold
  • Lokalleie
  • Innledere

Søknadsfrist: 1. desember hvert år: Støtten utbetales ved innsending av regnskap for tiltaket. Prosjektregnskap må sendes forbundet innen tre måneder etter avholdt tiltak. Søknad må godkjennes av avdelingen, og sendes via denne.

Avdelingene oppfordres samtidig til å melde inn til forbundet hvem som sitter i styret for pensjonistgruppene i avdelingene. Dette fordi det kun er de registrerte pensjonistgruppene som får støtte etter disse retningslinjene, samt at det er de regionene som har avdelinger med registrerte pensjonistgrupper som kan sende pensjonistobservatører til landsmøtet.

 

 

Bruk eFaktura eller avtalegiro
Er du medlem og betaler kontingenten direkte til FLT? Gå over til avtalegiro eller eFaktura.