Tidligere vinnere av FLTs utdanningspris

Her kan du lese om tidligere vinnere av prisen.

Studenter som har vunnet prisen:


2011

Kvalitetsforbedringsprosjekt ”Omstilling i ovner i REC”

Prisvinnerne Kenneth Kompalla, Bjørn Gulbrandsen, Espen Loraas Sammen med tillitsvalgt Merete Jonas

Prisvinnerne Kenneth Kompalla, Bjørn Gulbrandsen, Espen Loraas Sammen med tillitsvalgt Merete Jonas

Dette er et forbedringsprosjekt med basis i Total Kvalitetsledelse – ved produksjonsbedriften REC. Oppgaven var levert som studentoppgave av 3 studenter (og FLT medlemmer) til Addisco studiet Totalkvalitetsledelse, som er en modul i utdanningen Teknologiledelse ved HiB. Oppgaven oppnådde 96 av 100 poeng.

Prosjektet var gjennomført som praktisk prosjekt i fabrikken og førte til dokumentert resultat i fabrikken. Det oppgis omtrent 10% forbedring av produktivitet og læring/metodeutvikling. Rapporten er fyldig, utfyllende og forståelig for de grupper som omfattes av prosjektet så vel som for utenforstående. Rapporten er en god manual for tiltak og kan bli et kursopplegg.

Andel av premie: 75.000 kr


2012

Monica Briseid, Lean ledelse på Fibo-Trespo AS

 

Monica Briseid mottar FLTs utdanningspris

Monica Briseid mottar FLTs utdanningspris

Monica er en av FLTs mange medlemmer som har sett verdien av etter- og videreutdanning. Hun har blant annet gjennomført faget Kvalitetsledelse og Lean Ledelse med de beste resultater. Monica har i tillegg vist vilje til å benytte seg av sin kompetanse i praksis. Hun har på en forbilledlig måte vist hvordan utdanning kan knyttes til praktisk forbedringsarbeid til nytte for egen bedrift.  Hun har lært opp, og motivert ansatte i virksomheten til kontinuerlig forbedringsarbeid, noe som har ført til at arbeidsoppgaver og prosesser er standardisert og forenklet.

Arbeidsgiver rapporterer om en svært positiv utvikling i virksomheten. I en rapport som komiteen har mottatt står at det er gjennomført mer enn 650 forbedringer på 16 måneder. Eller for å sitere arbeidsgivers egen beskrivelse: «Det beste hadde vært å få vist tingene i virkeligheten, det er vanskelig å lage noe kortfattet som beskriver hva som er gjort».

Andel av premie: 50.000 kr


2013

Prosjektet El – Not, NTNUs Entreprenørskole

Studentene i prosjekt El-Not og Ham-O-Matic mottar FLTs utdanningspris

Studentene i prosjekt El-Not og Ham-O-Matic mottar FLTs utdanningspris

Havtek tar mål av seg til å løse en av oppdrettsnæringens største utfordringer, nemlig fisk på rømmen, noe som koster næringen store summer hvert år. Løsningen presenteres som El – not, en patentert teknologi for automatisk å oppdage hull i nøter og varsle rømninger av oppdrettsfisk. El – not kan kort sies å være en vanlig not, med et integrert overvåkningssystem i seg. Systemet vil både melde om hull og overbelastninger i nota.

De tre studentene har utviklet en gjennomarbeidet og solid forretningsplan. Den er dessuten framstilt i en form og med et språk som gir leserne oversikt, innsikt og tiltro til selve ideen. Den kommuniserer altså godt mot aktuelle målgrupper. Arbeidet fremstår som et godt eksempel på hvordan akademia og næringsliv kan spille sammen om å løse viktige samfunnsmessige og næringsmessige utfordringer.

Andel av premie: 75.000 kr

Prosjektet Ham-O-Matic

Studentene har utviklet en maskin som automatiserer prosessen med å fjerne nettet fra skinker – til bruk i kjøttindustrien. Prosjektet Ham-o-matic er en del av studiet ved Tinius Olsens fagskole i samarbeid med Nortura, Sogndal – og er det første prosjektet nominert fra Teknisk fagskole.

Relatert til utdanningsnivået leverer kandidaten en svært god og fullstendig rapport der prosess, økonomi og tidsbruk er godt dokumentert.  De vektlegger samarbeidet i eget team og er kritiske til egen prosess.  De er sterk resultatorienterte og viser sterkt pågangsmot og prosjektdisiplin. Rapporten er presis, oversiktlig og utfyllende, den er skrevet i et klart språk og er lett å følgje, både for folk i fagområdet, oppdragsgiver, og ikke minst for folk som primært er interessert i selve prosjektprosessen. I tillegg er det tekniske vedlegg slikt at prosjektet kan føres helt fram til faktisk konstruksjon og implementering.

Andel av premie: 75.000 kr


2014

Weapon station Vask (WsVask)

Studentene i prosjektene Weapon station Vask og «Microalgae Harvesting Using Salsnes Filter Technology» mottar FLTs utdanningspris

Studentene i prosjektene Weapon station Vask og «Microalgae Harvesting Using Salsnes Filter Technology» mottar FLTs utdanningspris

Studentene har utviklet en prototype av et fjernoperert vaskesystem til våpenstasjonen M153, utviklet på oppdrag fra Kongsberg Protec Systems (KPS).

Dette er et vaskesystem for dagkamera- og nattkameralinsene som sitter montert på denne våpenstasjonen. Disse to kameraene er våpenstasjonens «øyne» på utsiden av kjøretøy eller fast installasjon. Gjennom prosjektet var målet å holde linsene rene under varierende værforhold uten at operatøren behøver å forlate sin posisjon for å fjerne fremmedlegemer fra disse. Systemet som er utviklet kombinerer vann og luft i gitte sekvenser gjennom dyser vinklet mot linsene.

Andel av premie: 75.000 kr

«Microalgae Harvesting Using Salsnes Filter Technology»

Dette var Michael Steven Nilans masteroppgave innen miljøteknologi. «Microalgae Harvesting Using Salsnes Filter Technology» handler om hvordan høsting av mikroalger mest mulig effektivt og billigere enn i dag kan skje ved hjelp av Salsnes filterteknologi.

Dette omfatter tre kritiske prosesser, nemlig separasjon av tørrstoff, slamfortykking og avvanning. Nilans arbeid har på den ene siden vært å foreta en gjennomgang av den litteraturen som omhandler høstingsteknologier og deretter utvikle og utprøve Salsnesteknologien i samarbeid med ansatte i et spansk, kommunalt renseanlegg. Arbeidet med oppgaven inngikk forøvrig i et større internasjonalt forskningsprosjekt tilknyttet små og mellomstore bedrifter finansiert av EU. Den norske bedriften var Namsosbedriften Salsnes Filter A/S.

Andel av premie: 75.000 kr

 
Organisasjoner som har vunnet prisen:


2011

Store Norske Spitsbergen Kullkompani (SNSK)

Prosjektet er lagt opp som utdanningsmoduler for operatører/gruvearbeidere, stigere og mellomledere. Formelt siktemål var Fagarbeiderbevis, som før tiltaket var ukjent i denne næringen. Tiltaket har ført til gode resultat på individnivå med 155 avlagte prøver, 18 fullførte utdanninger i bergteknikk, og samarbeid med NTNU for høyere graders opplæring.

Dette tiltaket har vært planlagt og sponset av selskapet som har lagt vekt på å profesjonalisere alle ledd i produksjonen. Selskapet opplevde store kapasitets- og inntjeningsforbedringer i løpet av prosjektperioden. Det er videre dokumentert minkende skadefrekvens. Prosjektet har hatt særlig verdi for selskapet som middel til omstilling, motivering og lojalitet og til å styrke SNSK og gruveindustriens omdømme.

Andel av premie: 75.000 kr


2012

”Eksperter i team”

Tiltaket er et yrkesforberedende emne som lærer studentene å samarbeide gjennom å anvende sin fagkunnskap i et tverrfaglig prosjektarbeid. Dette er etter komiteens vurdering et godt eksempel på hvordan en høyere utdanningsinstitusjon kan ta konstruktive grep for å styrke sine studenters arbeidslivskompetanse.

Tiltaket er unikt ved at studentene samarbeider på tvers av universitetet, fra ulike studieprogram. Hver studentgruppe arbeider med et prosjekt de selv har definert, og hver enkelt student skal anvende og formidle egen fagkompetanse slik at prosjektet får en helhetlig løsning. Denne erfaringsbaserte arbeidsmåten i tverrfaglige team med fokus på samarbeidskompetanse legger grunnlag for å realisere Kunnskapsdepartementets visjon om innovasjon og entreprenørskap i utdanningen i Norge.
Andel av premie: 50.000 kr

Lisbeth Holm og Berith Fjellberg for arbeidet med Nord – Troms studiesenter
Prosjektet er et godt eksempel på at enkelte ildsjeler kan bidra til livslang læring gjennom engasjement og utrettelig arbeid. Berith Fjellberg og Lisbeth Holm har helt siden 1991 vært sentrale pådrivere i arbeidet med å legge til rette for voksnes læring i regionen, både gjennom formelle posisjoner og som engasjerte samfunnsborgere. Gjennom sitt arbeid og engasjement for saken har de ikke bare sørget for at det i regionen er gitt en rekke kurs- og utdanningstilbud, de har også bidratt til å utvikle en kompetansestruktur og læringskultur i denne delen av Norge.

De har, gjennom sin aktive innsats, klart å integrere formell utdanning i samfunnsutviklingen og de har oppnådd stor tilslutning og respekt for sitt arbeid blant regionens innbyggere, byråkrater og politikere. Med utgangspunkt i regionens forutsetninger, er de resultater som er oppnådd intet mindre enn imponerende, både sett forhold i antall tilbud, studenter og kursdeltakere.
Andel av premie: 50.000 kr


2015

«Desentralisert sykepleierutdanning (DSU)», Institutt for helse- og omsorgsfag, Det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet.

«Desentralisert sykepleierutdanning» er et tiltak som i 2015 feiret sitt 25 års jubileum og som gjennom hele denne perioden har utdannet sykepleiere til kommuner og regioner utenfor de store sentra i Troms fylke. Det fremstår både gjennom sin tilrettelegging og sine resultater som en modell til etterfølgelse både for utdanningsinstitusjoner og arbeidsliv.

Juryen pekte på fire forhold som gjør «Desentralisert sykepleie» fortjent til denne prisen:

  • Det har bidratt til å styrke det formelle utdanningsnivået i flere av de mindre kommunene i Troms fylke
  • Det har bidratt til at en rekke mindre kommuner over hele perioden har hatt tilgang til kvalifisert og stabil arbeidskraft
  • Det er et utdanningstilbud som hele tiden har vært opptatt av de utfordringer helsetjenestene i de mindre kommunene står overfor
  • Det har fremstått som nyskapende i sin form og i sin bruk av ulike pedagogiske og organisatoriske virkemidler

Andel av premie: 150.000 kr