Høringer

Vi svarer på høringer, som innebærer at vi fremmer interesser innen arbeidsliv eller områder som berører våre medlemmers arbeidsplasser når departementene eller direktoratene jobber med en sak. Vi er en medlemsorganisasjon som jobber politisk og tar standpunkter. Her er en oversikt over høringer vi har besvart:

2022: 

Høring – Tillitsreformen
Høring – Statlig eierskap ( innspill til eierskapsmeldingen)

 

2021:

Høring – Forslag til endringer i vegtransportloven og yrkestransportloven for gjennomføring av mobilitetspakken
Høring – NOU 2020: 13 Private aktører i velferdsstaten
Høring – NOU 2020:15 Det handler om Norge – Bærekraft i hele landet. Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene

2020:

 • Høring Statsbudsjettet
 • Høringssvar om utredning av nasjonale føringer for riks- og fylkesveg
 • Høring – Europakommisjonens forslag til direktiv om minstelønn
 • Høring forslag til endringer i reglene om å kombinere dagpenger med opplæring og utdanning

2019: 

 • Lærekraftig utvikling. Livslang læring for omstilling og konkurranseevne
 • Åpen høring i Stortingets utdannings- og forskningskomité 17. oktober 2019
 • Endring i Universitets- og høyskoleloven. Vilkår for statstilskudd til privat høyere utdanning.
 • Ny forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning
 • Forslag til endringer i forskrift om arbeidsmarkedstiltak

 

2018:

 • Konsekvenser ved overføring av fylkesadministrasjon fra Statens vegvesen til fylkeskommunene fra 1.1.2020 og vurdering av alternativer
 • EUs tredje energimarkedspakke (ACER)
 • Høringssvar North Connect
 • Høring: Forskriftsfesting av oppfølgingstjenester i arbeids- og velferdsetatens egen regi.
 • Høring: Forskrift til gjennomføring av tredje energimarkedspakke.

2017:

 • Endring i arbeidsmiljøloven om deltidsansattes fortrinnsrett og rettskraft for Tvisteløsningsnemdas
  avgjørelser
 • Endringer i arbeidsmiljøloven om fast ansettelse, midlertidig ansettelse i og innleie fra
  bemanningsforetak
 • Fagskolen – Ett attraktivt utdanningsvalg

2016:

 • NOU 2016:1 Regulering av arbeidstid – vern og fleksibilitet
 • Endring av vegtrafikklovens § 24
 • Ny tjenestemannslov
 • Forslag til ny regulering av tilskudd og egenbetaling ved private høyskoler og fagskoler
 • Forslag til endringer i Veitrafikklovens §§ 13, 19, 19a, 32 og 36a
 • Forslag til ny forskrift om tilsyn med utdanningskvalitet i høyere utdanning

2015:

 • NOU2014:14 Fagskolen – ett attraktivt utdanningsvalg
 • Forslag til endring i privatskoleloven – ny friskole
 • Forslag til forskrift om krav til utlån med pant i bolig
 • Stortingsmelding 25: På rett vei – reformer i veisektoren
 • Et NAV med muligheter – sluttrapport fra ekspertutvalg

2014:

 • Forslag til endringer i privatskoleloven – innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse
 • Høringssvar vedrørende forslag til ny § 43b) i vegtrafikkloven – hjemmel for behandling
  av personopplysninger
 • Høringssvar vedrørende endring i yrkestransportforskriften
 • Ett enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov. Høringer om:
  – Arbeidstid
  – Midlertidig ansettelser
  – Aldersgrenser
  – Arbeidsmiljølovens strafferammer
 • NOU 2014:5 Mooc til Norge – Nye digitale læringsformer i høyere utdanning
 • Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven, egnebetalingforskrift
Les nyheter fra FLT
Få med deg siste nyheter fra FLT her.