Nyheter > Årsmøter

Nyttig om årsmøter i avdeling og bedriftsgruppe

Forbundets vedtekter er et viktig verktøy å bruke når man skal forberede og gjennomføre årsmøter, enten det er i avdeling eller bedriftsgruppe. Les vedtektene før dere begynner med årsmøtet. Når årsmøtet er avholdt er det viktig at dere sender inn skjema for valg av styre. Se skjemaer herPå vår side for tillitsvalgte finnes mer informasjon om styrearbeid og møter
  • Avdelingene i FLT skal avholde årsmøte innen 31. mars.
  • Årsmøtet skal innkalles med minst 14 dagers varsel. Saksliste og frist for innsendelse av forslag skal fremgå av innkallingen.
  • Da man ønsker forutsigbarhet på årsmøtet, må sakslisten ikke være oppført med posten ”eventuelt”.
  • Årsmøtet fastsetter avdelingskontingent utover landsmøtets fastsatte minimumskontingent.
  • Årsmøtet behandler beretning, regnskap og innkomne forslag.
  • Årsmøtet kan beslutte å opprette egen pensjonistgruppe.
  • Årsberetning, regnskap og melding om valg sendes inn til forbundet senest en måned etter avholdt årsmøte.
  • Eventuelle endringer i avdelingskontingentens størrelse må meldes særskilt til forbundet sentralt ved Medlemsservice. Kontingentendringer vedtatt på avdelingens årsmøte utover minstekontingent effektueres fra 1.1.2020
  • Bedriftsgrupper: I henhold til rammevedtektene for bedriftsgrupper skal årsmøtene i disse normalt avholdes innen utgangen av februar. Det er også her viktig at vi får melding om hvem som er valgt i de forskjellige bedriftsgruppene.

Bestilling av jubilantmerker og diplomer

I forbindelse med årsmøter/hedring av jubilanter i avdelingene får forbundet mange henvendelser om merker og diplomer. Forbundet ber om at disse henvendelser gjøres skriftlig og sendes til forbundet sentralt enten per e-post: postkasse@flt.no eller per post: FLT, Postboks 8906, Youngstorget, 0028 Oslo. På samme måte ønsker vi at eventuelle invitasjoner til forbundets ledelse sendes til postkasse@flt.no Les rundskriv om årsmøter (Krever innlogging) Oversikt over årsmøter finner du i aktivitetoversikten