Nyheter > FLT-innlegg på LO-kongress 9. mai
Pensjon: Forutsigbar pensjon Merete Øiestad Jonas (forbundsstyret) holdt innlegg om pensjon og innledet med å understreke viktigheten av AFP: -Pensjon er et uoversiktlig emne for de aller fleste. Slik kan det ikke fortsette å være. Den enkeltes pensjon må være greit å få oversikt over. Reglene må være rettferdige og ikke minst forutsigbare. Hun nevner spesielt tre temaer: De ansattes innflytelse på egne pensjonsordninger, Fripolisene (Pensjonskapitalbevis) og videreføring og adgangen til AFP. -Det kan ikke fortsette å være slik at det kun er bedriftene ensidig som kan avgjøre hva slags ordninger vi skal ha. De ansatte må sikres innflytelse. Når vi vet dette, er det leit å tenke på alle som ikke har tilgang til AFP. Enten fordi bedriften ikke har ordningen eller at man faller utenfor reglene. Særlig urettferdig for dem som er delvis i arbeid og delvis uføre og ikke får tilgang til AFP. Pensjonsverdenen må bli mer forutsigbar – LO må jobbe for å få dette på plass, sier hun. Konsekvensutredning: Ja til konsekvensutredning -Vi har en etablert praksis om at all eventuell leting eller utvinning skal være basert på oppdatert kunnskap og teknologi. Ønsket om nettopp slik kunnskap er det som ligger til grunn når vi nå ber om konsekvensutredning av LoVeSe (Lofoten – Vesterålen – Senja), sier Edith Bjerkan (forbundsstyret). -Norge har i dag verdens mest miljøvennlige olje- og gassproduksjon. En produksjon og en næring utviklet av kompetente medarbeidere som gjennom stadig å tilegne seg ny kunnskap presenterer stadig bedre teknologi, understreker hun og peker på vedtaket om kompromiss om konsekvensutredning på Arbeiderpartiets landsmøte: -Dette kompromisset må ikke forhandles bort ved høstens regjeringsforhandlinger. Selvstendig næringsdrivende: LO må være et talerør Ragnhild Aufles (avdeling 29-Kongsberg) er engasjert i selvstendig næringsdrivendes rettigheter. – Jeg er stolt av å være medlem i LO og FLT, men jeg skulle så gjerne sett at LO og alle fagforbundene lagde et reelt tilbud til de selvstendig næringsdrivende slik at det er grunn til å organisere seg. Selv om selvstendig næringsdrivende går glipp av tariff, bør LO likevel være et talerør for denne gruppen, sier hun. For øvrig understreker hun viktigheten av å enes om saker som er viktig for denne gruppen LO-forbundene i mellom. Arbeid og fritid: Tilgjengelighetsteknologi må reguleres FLT var det første forbundet som fikk tariffestet en bestemmelse om «tilgjengelighetsteknologi» og dens påvirkning på forholdet mellom arbeidstid og fritid. -FLT ønsker for fremtiden at partene avtalefester mer forpliktende regler for bruken av «tilgjengelighetsteknologi, sier Ulf Madsen, 1. nestleder i FLT og leder for FLTs delegater. Han viser til forskning om at det i dagens teknologisamfunn er mer jobbrelaterte stressplager, enn det var tidligere. Tekstmeldinger og e-poster som sendes etter den alminnelige arbeidsdagens slutt, skaper en forventning om at ansatte skal være tilgjengelig til alle døgnets tider. FLT foreslår derfor at grensen mellom arbeidstid og fritid blir tydeliggjort mellom partene, gjennom forpliktende «skal-regler» på tilgjengelighetsteknologiens område. Rekruttering: LO må rekruttere flere med høyere utdannelse Bjørn Nedreaas (forbundsstyret) kom med innspill til LOs strategiarbeid for å øke andelen medlemmer med høyere utdannede: -LO-sekretariatet må i neste periode utarbeide en forpliktende strategi med tilhørende arbeidsmål på hvordan LO og forbundene skal øke sin posisjon og innflytelse blant høyere utdannede arbeidstakere. Sekretariatet samarbeider med aktuelle LO-forbund for å komme på offensiven på dette området, sier han. Samferdsel: Mobilnett over hele landet 2. nestleder i FLT Arnstein Aasestrand støtter den samferdselspolitiske uttalelsen som Norsk Transportarbeiderforbund har laget, men understreker viktigheten av godt mobilnett over hele landet. -FLT er enig i at LO må jobbe for en samferdselspolitikk som ivaretar næringslivets behov for effektive og trygge transportløsninger. Men jeg vil her legge til et poeng som går på sikkerhet: Norge er et land med høye fjell, dype daler og lange og til dels øde veistrekninger langs fjorder og over vidder. Da er det en forutsetning at en kan komme i kontakt med veihjelp eller nødetater om bilen havarerer eller en kommer midt i et steinras eller snøras. I dag er det områder i landet som ligger i mobil- og radioskygge, sier han. Les også: Se bilder fra kongressen på Facebook FLTs delegater Alt om LO-kongress 2017 Åpning av LO-kongress *Innlegg i hvert avsnitt. Innleggene er ikke i rekkefølgen de ble holdt på kongressen.