Nyheter > Nei til skroting av arbeidslinja

Det pågår for tiden en debatt om arbeidslinja. FLT ønsker ikke å skrote den, fordi arbeidslinja sikrer et søkelys på arbeid til alle. En rekke av FLT sine medlemmer arbeider for at de som er aller lengst unna arbeidslivet skal komme i jobb eller utdanning.

Det skjer gjennom kommunalt eide og ideelle tiltaksbedrifter. De er en suksess. Om lag 50 prosent av de som har fått dette tilbudet kommer i arbeid eller utdanning.

Det må gå an å ha to tanker i hodet samtidig. Vi skal sørge for både ytelser til de som går på trygd, men vi må også ha ei arbeidslinje som sikrer at folk får en bro over til arbeidslivet. Hvis vi gir opp arbeidslinja, gir vi også opp slike tiltak som er ment å få folk i jobb! Det må de som ønsker å skrote arbeidslinja svare på.

Arbeid er et gode for oss alle. Det å jobbe og holde kontakten med arbeidsplassen og arbeidslivet bidrar til at folk blir raskere friske dersom de er syke. Lange sykemeldinger og utenforskap forsterker opplevelsen av sosial isolasjon og passivitet.

Arbeid gir mening, følelse av identitet, tilhørighet, sosialt nettverk, sosial støtte, mestring og selvfølelse. Arbeid er med på å fremme trivsel i hverdagen og en god psykisk helse.

Det er derfor vi mener arbeidslinja er viktig. Ikke bare er det bra for den enkelte, det er også viktig for samfunnet som helhet. Det er behov for mer arbeidskraft og flere hender i arbeid. Det blir flere og flere eldre, og færre og færre som kan ta vare på de eldre og utføre alle de oppgavene samfunnet trenger.

Får vi ikke flere i arbeid så klarer vi ikke å opprettholde velferdsstatens nivå eller forbedre det. I 2030 vil 1,2 millioner nordmenn være pensjonister. Det er ikke bare i Norge at aldring er en utfordring, det er en trend i resten av Europa. Det betyr at importert arbeidskraft er ikke løsningen alene. Vi må sikre arbeid til flere.

Arbeidslinja betyr at virkemidler og velferdsordninger utformes slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle. Vi må holde fast på en politikk som bidrar til yrkesdeltakelse. Dette er også en viktig del av debatten om arbeidslinja.