Nyheter > Råd ved permittering

Hva er permittering?

Et viktig utgangspunkt i alle arbeidsforhold er arbeidstakers arbeidsplikt og arbeidsgivers lønnsplikt. Kort fortalt betyr dette at arbeidstakeren er forpliktet til å arbeide, og at arbeidsgiver er forpliktet til å betale arbeidstakeren lønn.

Permittering er et unntak fra dette utgangspunktet. Ved en permittering fritas arbeidstakeren fra arbeidsplikten og arbeidsgiveren fritas fra lønnsplikten. Permittering skal være en midlertidig løsning. Den kan være helt eller delvis og arbeidstakeren regnes fortsatt som ansatt selv om vedkommende er permittert.

Vi kan hjelpe deg videre

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT) er tilknyttet Landsorganisasjonen (LO). Våre medlemmer arbeider i funksjoner der ledelse og teknisk kompetanse er sentralt for å fremme verdiskapning i bedriften. En av de viktigste medlemsfordelene i FLT er gratis juridisk rådgivning i arbeidsforholdet*. I tillegg gir medlemskapet andre fordeler som gunstige forsikringer, og mulighet for gratis etter- og videreutdanning gjennom vårt utdanningsselskap Addisco.

*FLT kan ikke engasjere seg i saker som er oppstått før innmelding

Dagpenger fra NAV

Som hovedregel får arbeidstaker lønn fra arbeidsgiver de første 15 dagene (arbeidsdager) av permitteringen. Etter at denne perioden er over, kan arbeidstakeren ha rett til dagpenger fra NAV. Arbeidstaker må registrere seg som arbeidssøker og selv søke om dagpenger. Det anbefales å søke én uke før siste dag med lønn fra arbeidsgiver.

Sykemelding under permittering

Ved en sykemelding vil arbeidstaker motta sykepenger, ikke dagpenger. Arbeidsgivere som normalt forskutterer sykepenger til sine arbeidstakere, er ikke forpliktet til å forskuttere sykepenger ved en permittering. Dersom arbeidstaker er sykemeldt når permitteringsvarsel blir gitt, vil NAV overta sykepengeutbetalingen. Dette kan påvirke utbetalingen til arbeidstakere som får forskuttert sykepenger/lønn utover NAVs grenser.

Dersom en arbeidstaker blir sykemeldt under permitteringen når hun mottar dagpenger, kan beregningsgrunnlaget for sykepengene bli annerledes enn om hun ble sykemeldt før permitteringen. Det er fordi dagpengene tas med i beregningsgrunnlaget når arbeidstaker sykemeldes under en permittering.

Mer om permittering og sykemelding hos NAV

Ferie under permittering

Dersom arbeidstaker skal avvikle ferie under permittering, gis det ikke dagpenger. Det er fordi inntektsbortfallet dekkes av feriepenger under ferien. Selve ferien kan avvikles som normalt. Arbeidstaker kan bli pålagt å avvikle ferie i permitteringstiden, innenfor reglene i ferieloven.

Kan man jobbe når man er permittert?

Arbeidstaker kan jobbe under en permittering. Enten kan arbeidstaker bli innkalt på jobb av samme arbeidsgiver vedkommende er permittert fra, eller så kan arbeidstaker ta jobb hos en ny arbeidsgiver for eksempel som tilkallingsvikar. Hvis arbeidstaker inntas i arbeidet vedkommende er permittert fra i mer enn fire uker, anses permitteringen som avbrutt. Dette gjelder likevel ikke inntak som skyldes vikariat for andre arbeidstakere med lovlig fravær. Hvis arbeidstaker arbeider under permitteringen, må dette oppgis på meldekortet til NAV.

Oppsigelse under permittering

Så lenge arbeidstaker ikke er formelt oppsagt, har vedkommende plikt til å begynne i arbeidet igjen. I en permitteringssituasjon er det ulike regler for oppsigelse avhengig av om det er arbeidstaker eller arbeidsgiver som sier opp arbeidsforholdet. Hvis arbeidsgiver går til oppsigelse, er utgangspunktet at arbeidsgiver må følge reglene i arbeidsmiljøloven og eventuelt det som er avtalt i arbeidsavtalen.

Etter Hovedavtalen NHO, LO, HK og FLT plikter arbeidstaker å utføre arbeid i oppsigelsestiden, med mindre en ny arbeidsavtale er til hinder for det. Hvis arbeidstaker ikke skal jobbe ut oppsigelsestiden fordi en ny arbeidsavtale er til hinder for dette, har ikke arbeidstaker krav på betaling i oppsigelsestiden.

Dersom arbeidstaker sier opp selv, finnes det flere valgmuligheter. Disse kan oppsummeres i tre punkter:

  • Arbeidstaker kan følge reglene i arbeidsmiljøloven og eventuelt det som er avtalt i arbeidsavtalen.
  • Etter arbeidsmiljøloven § 15-3 niende ledd, kan arbeidstaker benytte seg av en kortere oppsigelsesfrist ved permittering på kun 14 dager. Fristen regnes fra den dagen arbeidsgiver mottar oppsigelsen, og gjelder uavhengig av hvilken oppsigelsesfrist som ellers følger av lov eller arbeidsavtalen. Den korte oppsigelsesfristen kan først benyttes etter at arbeidsgiverperioden, de første 15 dagene av permitteringen, er over.
  • Hvis arbeidstaker har vært permittert i over tre måneder og omfattes av Hovedavtalen kan vedkommende si opp uten oppsigelsesfrist. Dette er bestemt i Hovedavtalen § 7-3.

En arbeidstaker som ikke blir gjeninntatt i arbeidet ved permitteringstidens utløp, har rett til lønn i oppsigelsestiden.

Uenig i permitteringen?

For å få innvilget dagpenger fra NAV under permittering må vilkårene i folketrygdloven § 4-7 være oppfylt. Vilkårene vil som hovedregel anses oppfylt, dersom det kan dokumenteres enighet mellom partene om at permitteringsgrunnlaget foreligger.

I saker hvor det ikke er dokumentert enighet om saklig grunn, vil NAV vurdere vilkårene for dagpenger nærmere. Dette kan for eksempel skje hvis arbeidstaker oppgir til NAV at hun er uenig i grunnlaget for permitteringen eller de tillitsvalgte oppgir dette i protokollen.

NAV kan konkludere med at dagpenger ikke innvilges, hvis NAV mener at permitteringen skyldes forhold som arbeidsgiver kan påvirke. Eksempler på forhold som arbeidsgiver kan påvirke er oppussing eller tap av bevilling etter overtredelse av skjenke- og bevillingsregler. Eksempler på forhold arbeidsgiver ikke kan påvirke er naturhendelser som flom og brann, eller tap av anbud der arbeidsgiver har gjort det som er nødvendig for å skaffe oppdrag.

For arbeidstakere som er uenige i en permittering, er det viktig å være oppmerksom på resignasjonsplikten. Resignasjonsplikten innebærer at arbeidstakere i utgangspunktet må rette seg etter arbeidsgivers instrukser, selv om de mener at arbeidsgiver pålegger oppgaver uten å ha rett til dette. I slike situasjoner må arbeidstaker som utgangspunkt innrette seg, frem til uenigheten blir rettslig avklart.

Nedsatt kontingent

Medlemmer av FLT som blir permittert kan søke om nedsatt kontingent under permitteringen. Ta kontakt på e-post: postkasse@flt.no.

Nyttige nettsider for permitterte

NAV om permittering

Arbeidstilsynet om permittering

Altinn om permittering